Belgian Petfood Association

1. Algemene informatie

Wij zijn Belgian Petfood Association.

In het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), ook  gekend als General data protection regulation (GDPR), brengen wij u op de hoogte van ons beleid omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens.

In het kader van uw overeenkomst met Belgian Petfood Association kunnen uw persoonsgegevens verwerkt worden door Belgian Petfood Association. Deze verwerkingen zijn nodig om u de dienstverlening te kunnen aanbieden, die u van ons gewend bent. Uw persoonsgegevens zullen met de hoogste zorg behandeld worden door Belgian Petfood Association. Verder in deze Privacy Notice vindt u de nodige informatie omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u vragen of opmerking heeft omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens, staan wij u graag te woord. U kan hiervoor contact opnemen met onze verantwoordelijke voor de verwerkingen. De contactgegevens van onze verantwoordelijke voor de verwerking zijn als volgt:

Belgian Petfood Association
Adres: Gasthuisstraat 31, 1000 Brussel
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Tel: 02 512 09 55

U kan steeds contact opnemen met onze verantwoordelijke voor de verwerking. U kan een antwoord verwachten op uw vragen of opmerkingen binnen de 30 dagen na het ontvangst van uw vraag per mail of schrijven. Voor kleinere vragen kan u ons steeds telefonisch contacteren.

Mogen wij u vragen om bij grotere vragen of aanvragen om bepaalde informatie te krijgen, deze schriftelijke aan ons over te maken per brief of per E-mail. Dit om de verwerking van uw aanvraag zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Mocht u niet tevreden zijn over onze communicatie omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens, vragen wij u om onze rechtstreeks in te lichten, zodat wij alsnog uw probleem kunnen verhelpen. Indien u wenst kan u altijd overgaan tot het overmaken van een klacht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Hun contactgegevens zijn de volgende:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Adres: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Tel: 02 274 48 00
Fax: 02 274 48 35
Website: https://www.privacycommission.be/nl

2. Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van de relatie tussen u en Belgian Petfood Association, kunnen uw persoonsgegevens verwerkt worden. Wij beperken ons tot de strikt noodzakelijk gegevens die wij nodig hebben om u een goede dienstverlening te kunnen bieden.
Uw persoonsgegevens zullen steeds vertrouwelijk en met de nodige zorg behandeld worden door ons. In het kader van de dienstverlening is het mogelijk dat wij uw gegevens delen met derden. Zij zullen net als wij vertrouwelijk en met de nodige zorg met uw persoonsgegevens omgaan.

2.1. Welke persoonsgegevens worden verwerkt:

 • In het kader van de relatie tussen u en Belgian Petfood Association, kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:
 • Persoonlijke identificatiegegevens: Naam, Voornaam, Titel, Adres en Telefoonnummer
 • Financiële identificatiegegevens: Rekeningnummers, financiële transacties, compensaties, beroepsactiviteiten en Overeenkomsten
 • Elektronische identificatiegegevens: E-mail adres en IP-adres
 • Beroepsmatige identificatiegegevens:Beroepsactiviteit, huidige betrekking, functie en deelname in beroepsorganisatie


2.2. Doel van de verwerking

In het kader van de relatie tussen u en Belgian Petfood Association, kunnen persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Ledenadministratie
 • Klantenadministratie/klantenbeheer
 • Boekhoudkundige verwerkingen
 • Leveranciersbeheer
 • Public relations
 • Beheer van geschillen
 • Uitvoering van overeenkomsten

2.3. Duur van de verwerking

In het kader van de relatie tussen u en Belgian Petfood Association, kunnen persoonsgegevens worden verwerkt voor verschillende periodes naar gelang de wettelijke verplichting of de noden van Belgian Petfood Association in het kader van haar dienstverlening.

Gegevens die verwerkt worden in het kader van een overeenkomst met Belgian Petfood Association zullen bij regel de wettelijke fiscale bewaartermijn van 7 jaar worden bewaard. Deze termijn kan verschillen indien er zich een geschil voordoet, waardoor de stuiting of opschorting van de verjaring het noodzakelijk maakt om uw gegevens langer te bewaren.

Indien uw gegevens zijn verkregen in een precontractuele fase, zoals bijvoorbeeld de aanvraag tot een offerte, en er geen verdere contractuele relatie ontstaat met Belgian Petfood Association, zullen uw gegevens worden verwijderd één jaar na het jaar waarin u het laatste met ons contact hebt opgenomen.

3. Rechten van de betrokkene

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, worden er een aantal rechten aan u toegekend omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens. Deze zijn:

 • Recht op inzage en kopie van de gegevens
 • Recht op het corrigeren van die gegevens
 • Recht op het laten verwijderen van de gegevens (right to be forgotten)
 • Recht op beperking van de verwerking
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens  

3.1. Recht op inzage en kopie van de gegevens

Als betrokkene hebt u het recht om ons te vragen of uw persoonsgegevens verwerkt worden. In het geval uw persoonsgegevens verwerkt worden hebt u het recht om inzage te krijgen van uw persoonsgegevens en de informatie te verkrijgen omtrent:

 • De verwerkingsdoelen;
 • De categorieën van persoonsgegevens het zijn;
 • De categorieën van ontvangers van uw gegevens en of deze al dan niet in derde landen zijn gevestigd of deel uitmaken van internationale organisaties
 • De bewaringstermijn van uw gegevens

Indien de gegevens worden doorgegeven aan ontvanger derde landen of van internationale organisaties, kan u steeds op de hoogte gesteld worden van de passende waarborg documenten die Belgian Petfood Association heeft ontvangen.

Indien u wenst kunnen wij u een kopie van uw persoonsgegevens bezorgen die worden verwerkt. Omdat dit binnen onze organisatie niet altijd onmiddellijk mogelijk is, verzoeken wij u ons een periode van 15 dagen te gunnen om u deze informatie over te maken.

Gelieve uw verzoek tot inzage of kopie te richten aan onze verantwoordelijke voor de verwerking. De contactgegevens kan u terugvinden onder titel 4 – Contactgegevens verantwoordelijke voor verwerking

3.2. Recht op het corrigeren van die gegevens

Indien na inzage van uw persoonsgegevens zou blijken dat sommige van deze gegevens niet correct zijn of niet meer overeenstemmen met de werkelijkheid, kan u ons altijd op de hoogte stellen. Wij passen uw gegevens dan zo snel mogelijk aan.

Wij zullen de aangepaste gegevens dan aan u terugkoppelen ter bevestiging van de correctie.

Gelieve uw verzoek tot correctie te richten aan onze verantwoordelijke voor de verwerking. De contactgegevens kan u terugvinden onder titel 4 – Contactgegevens verantwoordelijke voor verwerking

3.3. Recht op het laten verwijderen van de gegevens (right to be forgotten)

Indien u niet langer wenst dat wij uw persoonsgegevens nog langer verwerken, zullen wij deze op eenvoudig verzoek verwijderen in de mate van het mogelijke. Sommige van uw gegevens zijn niet onmiddellijk te wissen, gezien zij onlosmakelijk verbonden kunnen zijn met bepaalde wettelijke verplichtingen, bv. boekhoudkundige verwerkingen. Het wissen van gegevens zal daarom niet altijd mogelijk zijn.

Wij stellen alles in het werk om uw persoonsgegevens zo snel mogelijk te verwijderen na de ontvangst van uw verzoek.

Gelieve uw verzoek tot verwijdering van gegevens te richten aan onze verantwoordelijke voor de verwerking. De contactgegevens kan u terugvinden onder titel 4 – Contactgegevens verantwoordelijke voor verwerking

3.4. Recht op beperking van de verwerking

Als betrokkene hebt u het recht om de verwerking te doen beperken. Dit kan zowel in de zin van het laten stoppen of stilleggen van de verwerking, maar ook in de zin van het tegenhouden van eventuele verwijdering van gegevens omdat u het nodig acht dat de verwerkingsverantwoordelijke deze bewaart voor uw raadpleging.

U kan de verwerking laten beperken voor volgende redenen:

 • U betwist de juistheid van de persoonsgegevens: de gegevensverwerking wordt stilgelegd zodat u de juistheid kan verifiëren;
 • De verwerking is onrechtmatig: u verzet zich tegen het wissen van de gegevens, maar vraagt een beperking van de verwerking in de plaats;
 • U hebt de gegevens nodig voor het instellen, uitoefen of onderbouwen van een rechtsvordering: de verwerkingsverantwoordelijke kan de gegevens niet wissen, ook al heeft hij zelf er geen nood meer aan voor zijn verwerkingsdoeleinden;
 • U hebt een bezwaar gemaakt tegen de verwerking: gedurende de behandeling van de klacht wordt de verwerking stilgelegd.

Wanneer u zicht wenst te beroepen op uw recht tot beperking van de verwerking, kan u ons daar steeds schriftelijk van op de hoogte brengen. Wij doen het nodige om de beperking te voorzien. Gelieve uw verzoek tot beperking van de verwerking te richten aan onze verantwoordelijke voor de verwerking. De contactgegevens kan u terugvinden onder titel 4 – Contactgegevens verantwoordelijke voor verwerking.

3.5. Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Indien de verwerking van uw persoonsgegevens berust op de door u verleende toestemming voor de verwerking, kan u vragen dat wij u uw persoonsgegevens aanleveren in een overdraagbaar formaat. U kan ook vragen of wij uw gegevens overbrengen aan een andere onderneming die uw gegevens verder zal verwerken.

Wij verzorgen deze overdacht van gegevens in de maten van het mogelijke binnen een redelijke termijn.

Gelieve uw verzoek tot overdragen van gegevens te richten aan onze verantwoordelijke voor de verwerking. De contactgegevens kan u terugvinden onder titel 4 – Contactgegevens verantwoordelijke voor verwerking.

4. Contactgegevens verantwoordelijke voor verwerking

Voor al uw vragen omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens, het uitoefenen van uw rechten als betrokken of informatie omtrent ons privacy beleid, kan u terecht bij onze verantwoordelijke voor de verwerking. Hieronder vindt u zijn contactgegevens terug:

Verantwoordelijke voor gegevensverwerking
Adres: Gasthuisstraat 31, 1000 Brussel
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Tel: 02 512 09 55

5. Klachten

Indien u ontevreden zou zijn met onze manier van omgaan met uw persoonsgegevens, kan u hiervoor steeds beroep doen op de klachten procedure.

U kan opteren van het probleem eerst aan te brengen bij onze verantwoordelijke voor gegevensverwerking. Hij/zij al het nodige doen om uw klacht te onderzoek en onze procedure bij te sturen waar nodig. De contactgegevens van onze verantwoordelijke voor de verwerking kan u terugvinden onder titel 4 – Contactgegevens verantwoordelijke voor verwerking.

U kan steeds opteren om uw klacht rechtstreek in te dienen via de Gegevensbeschermingsautoriteit. Zij zullen uw klacht dan ten gronde onderzoeken. Hieronder vindt u de  contactgegevens van de gegevensbeschermingsautoriteit terug:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Adres: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Tel: 02 274 48 00
Fax: 02 274 48 35
Website: https://www.privacycommission.be/nl

6. Slotbepaling

Als Belgian Petfood Association hopen wij u voldoende te hebben geïnformeerd omtrent de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij vinden het uitermate belangrijk om u goed van dienst te kunnen zijn en uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen.

Indien u nog vragen heeft omtrent ons privacy beleid, het uitoefenen van uw rechten of andere persoonsgegevens gerelateerde zaken, aarzel niet om ons te contacteren. Dit kan via de gebruikelijke kanalen of rechtstreeks met onze verantwoordelijke voor de verwerking. De contactgegevens van onze verantwoordelijke voor de verwerking vindt u terug onder titel 4 – Contactgegevens verantwoordelijke voor verwerking.

Belgian Petfood Association
Gasthuisstraat 31, 1000 Brussel
02 512 09 55
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
BE 0828.613.689

Contact

Belgian Petfood Association

Gasthuisstraat 29, Brussel

Tel: +32 (0)2 500.89.78

E-mail: info@bepefa.eu